X 系统样片图库

为了你能更好地欣赏哈苏的图像质量,建议下载高分辨率样片,以体验中画幅相机的动态范围、色彩深度和清晰度。

建议使用哈苏免费图像处理软件 Phocus 打开文件,以获得 RAW 图像文件的最佳展示效果。

X2D 100C + XCD 4/28P

X2D 100C + XCD 4/28P
© Clarissa Bonet
X2D 100C + XCD 4/28P
© Clarissa Bonet
X2D 100C + XCD 4/28P
© Mads Selvig
X2D 100C + XCD 4/28P
© Mads Selvig
X2D 100C + XCD 4/28P
© Qianli Zhang
X2D 100C + XCD 4/28P
© Qianli Zhang
X2D 100C + XCD 4/28P
© Linus Englund

X2D 100C + XCD 2,5/38V

X2D 100C + XCD 2,5/38V
© Isabella Tabacchi
X2D 100C + XCD 2,5/38V
© Jianjun Wang
X2D 100C + XCD 2,5/38V
© Donald Michael Chambers
X2D 100C + XCD 2,5/38V
© Hans Strand
X2D 100C + XCD 2,5/38V
© Hans Strand

X2D 100C + XCD 2,5/55V

X2D 100C + XCD 2,5/55V
© Flora Borsi
X2D 100C + XCD 2,5/55V
© Donald Michael Chambers
X2D 100C + XCD 2,5/55V
© Donald Michael Chambers
X2D 100C + XCD 2,5/55V
© Linus Englund
X2D 100C + XCD 2,5/55V
© Linus Englund
X2D 100C + XCD 2,5/55V
© Linus Englund

X2D 100C + XCD 2,5/90V

X2D 100C + XCD 2,5/90V
© Julia Trotti
X2D 100C + XCD 2,5/90V
© Julia Trotti
X2D 100C + XCD 2,5/90V
© Manny Ortiz
X2D 100C + XCD 2,5/90V
© Linus Englund
X2D 100C + XCD 2,5/90V
© Linus Englund
X2D 100C + XCD 2,5/90V
© Haitong Yu
X2D 100C + XCD 2,5/90V
© Zifeng Qiu

XCD 4/21

X1D II 50C + XCD 4/21
X1D II 50C + XCD 4/21
X1D-50C + XCD 4/21
© Haitong Yu
X1D II 50C + XCD 4/21
© Haitong Yu

XCD 3,5/45

X1D-50C + XCD 3,5/45
© Hengki Koentjoro
X1D-50C + XCD 3,5/45
© Hengki Koentjoro
X1D-50C + XCD 3,5/45
© Hengki Koentjoro

XCD 4/45P

X1D II 50C + XCD 4/45P
X1D II 50C + XCD 4/45P
X1D II 50C + XCD 4/45P

XCD 2,8/65

X1D II 50C + XCD 2,8/65
X1D-50C + XCD 2,8/65

XCD 1,9/80

X1D II 50C + XCD 1,9/80

XCD 3,2/90

X1D II 50C + XCD 3,2/90
X1D II 50C + XCD 3,2/90

X1D-50C + XCD 3,5/120

X1D-50C + XCD 3,5/120
© Mattias Hammar
X1D-50C + XCD 3,5/120
© Mattias Hammar
X1D-50C + XCD 3,5/120
© Mattias Hammar
X1D-50C + XCD 3,5/120
© Mattias Hammar
X1D-50C + XCD 3,5/120

X1D II 50C + XH 减焦镜 0.8

X1D II 50C + HC 2,2/100 (1,8/80)
X1D II 50C + HC 2,2/100 (1,8/80)

X1D II 50C + XV 转接环 + SONNAR F/5.6 250 MM CF